Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Venera trigon Neptun – Idealizacije, zaljubljivanje i umetnost

Venera u Škorpiji je u trigonu sa Neptunom u Ribama i donosi nova zaljubljivanja, uživanje i pojačanu kreativnost.

Venera označava odnos, zadovoljstvo, dok Neptun označava idealizaciju, maglovitost, gubitak granica u vezi. Kad smo zaljubljeni, ne vidimo ni jednu manu kod partnera i on deluje kao da je savršen.

Kod zaljubljenih parova se luči endorfin, što je još jedna simbolika ovog aspekta. Nastavite sa čitanjem

Venera kvadrat Jupiter – Preterivanje u hedonizmu, afere i prevare

Venera u kvadratu sa Jupiterom simbolizuje preterivanje u uživanju, hrani, piću ili seksu. Označava odnose i afere u braku, preteranu potrebu za isticanjem sebe, dokazivanje sopstvene vrednosti kroz menjanje seksualnih partnera.

Ovaj aspekt najčešće imaju oni koji ne mogu da ostvare odnos samo sa jednom osobom, najčešće zbog nedostatka samopouzdanja, ljubavi prema sebi i emotivne nezrelosti, pa su moguće prevare u braku ili veze koje kratko traju, jer su partneri samo seksualni objekti.

Sistem vrednosti je poremećen, tako da kvadrat sa Jupiterom označava i nemoral, ponašanje koje nema nikakvih granica, niti obzira prema partneru u braku ili drugim ljudima.

Preterivanje u jelu, slatkišima je još jedna zavisnost, koja može dovesti do zdravstvenih problema tipa dijabetes, pa je za ove osobe neophodno da počnu da brinu o svom zdravlju.

Često se nalazi u horoskopima alkoholičara, narkomana, preljubnika, kao još jedan oblik bežanja od stvarnosti u zavisnost, što stvara nove probleme i začarani krug.

Potrebno je naći unutrašnje zadovoljstvo i cilj u životu koji nije samo uživanje.

Jupiter

Venus square Jupiter – excessive enjoyment in pleasures which leads to self-destruction

Venus square Jupiter symbolizes an exaggeration in enjoyment, food, drinks, or sex. It signifies relationships characterized by the conflict between sensuality and satisfaction on one side and morality on the other; excessive need to put oneself in the spotlight, to prove one’s own value through changing of sexual partners.

This aspect usually characterizes those who cannot maintain the relationship with only one person, most often due to the lack of self-confidence, self-love and emotional immaturity, and therefore this is likely to cause adultery in the marriage or short-lived relationships, because the partners are considered only as sex objects. The value system is disturbed, which means that the square with Jupiter also implies immorality, and behavior that has neither boundaries nor regard for the spouse or other people.

Exaggeration in food and sweets is another addiction which can lead to health problems such as diabetes, and therefore it is necessary for these people to start taking care of their health.

This aspect is often found in the horoscopes of alcoholics, drug addicts, adulterers, as another form of escape from reality into dependence, which creates new problems and a vicious circle. Psychological problems will never be solved in this way, they will only deteriorate further. We need to find inner satisfaction and purpose in life that is not only enjoyment.

Venera u trigonu sa Jupiterom – Hedonizam, bogatstvo i umetnost

Venera simbolizuje uživanje, zadovoljstvo, novac i odnose, trenutno se nalazi u znaku Vage biće u trigonu sa Jupiterom u Vodoliji koji simbolizuje ekspanziju, filozofiju, supervizore, profesore i donošenje odluka.

Osobe koje natalno imaju ovaj aspekt su velikodušne, duhovite, optimistične, umeju da uživaju i imaju sreće u braku i finansijama.

Vreme provode često u druženju sa prijateljima, hedonisti su, ali su i veoma obrazovane i uspešne osobe u poslu ili umetnosti.

Aspekt je odličan i za materijalne dobitke i nagrade od autoriteta, profesora, supervizora, kao i uživanje.

Povoljan je i za društvena okupljanja, pozorište, klasičnu umetnost i žurke.

Odličan period za hedonizam, putovanja, uvećanje finansija, podršku drugih i srećne brakove.

Kako Venera označava finansije, a Jupiter ih uvećava, ovih dana je moguće da ćete imati poboljšanje finansija.

prava ljubav

Venus trine Jupiter

Venus symbolizes enjoyment, pleasure, money and relationships; it is currently in trine with Jupiter which symbolizes expansion, supervisors, professors, and decision-making. People who have this natal aspect are generous, humorous, and optimistic, know how to enjoy themselves and have luck in both marriage and finances.

They spend time socializing with friends, they are hedonists, but they are also very educated, analytical, and successful people in business or in art. Aspect is excellent for gaining support from authorities, professors, supervisors, for giving and receiving emotion, and for enjoyment.

It is also good for social gatherings, theater, classical art, and parties.

Good period for hedonism, travel, self-development, increase of finances, support to others, and happy marriages.

Venera kvadrat Pluton – Patološka ljubomora i kontrolisanje u vezi

Venera u Vagi biće u kvadratu sa opsesivnim i kontrolišućim Plutonom u Jarcu, a najviše će ga osetiti oni koji ovaj aspekt imaju natalno.

Normalna ljubomora kod koje objektivno postoji rival na koga je neko ljubomoran, pojavljuje se kao realan strah od gubitka partnera i potreba da se to spreči.

Sumanuta ljubomora je ispunjena mržnjom i zavišću prema partneru, iako objektivno ne postoji rival.

Sumnjičavost u vezi sa seksualnom vernošću partnera prisutna je kod paranoidnog poremećaja ličnosti koji se češće sreće kod nesigurnih muškaraca (najviše kod alkoholičara).

U ovakvom sumnjičenju ima daleko više mržnje nego ljubavi, ne samo prema rivalu (muškarcu), već i prema ženi.

Da je u pitanju bazična mržnja, a ne ljubav prema ženi vidi se po tome što njen partner počinje da je obezvređuje i uništava, ne samo kao seksualno biće, već i kao ličnost. Ta potreba za uništavanjem i obezvređivanjem postoji zapravo od početka i taj dijadni odnos je kasnije proširen na nove objekte – rivale.

U osnovi toga je mržnja prema ženi, koja je u početku bila voljena i idealizovana i na koju je partner počeo previše emocionalno da se oslanja.

Kako su njegova patološka potreba i vezanost za ženu postajali sve dublji (pri čemu se aktiviraju infantilni strahovi iz odnosa sa majkom) i tako raste i njegovo osećanje inferiornosti u odnosu na ženu i zajedno sa tim mržnja i zavist.

On nesvesno oseća da zavisi od nje, odnosno da ona može bez njega, ali da on ne može bez nje.

Kad se javi zavist, javi se i misao da ona može želeti nekog drugog-boljeg, jačeg, muževnijeg, jer on sam joj tako inferioran ne može biti dovoljan. Onda on prelazi na traganje za rivalima i neispoljena mržnja prema ženi premešta se i ispoljava na rivalima.

“Naknadna” mržnja prema ženi dobija opravdanje u njenim neverstvima. To izgleda kao ljubomora, jer se on plaši da ona ne ode sa drugim.

Mržnja prema rivalima nije stvarno doživljena, već je konstruisana (kao što su i rivali konstruisani), da bi se raspršila suviše intenzivna i nepodnošljiva ambivalencija prema ženi.

Zavist i mržnja prema ženi uspevaju da prevladaju primarnu ljubav prema njoj, tako da ona na kraju, u njegovim očima postaje potpuno obezvređena.

Izmišljanje njenih ljubavnika ima cilj da opravda tu primarnu mržnju iz zavisti.

Zahtevi ljubomorne ličnosti su, uostalom, sami po sebi uzaludni jer su neostvarivi.

Niko nas i ništa ne može uveriti da smo voljeni, ako osećamo da to nismo.

Ljubomorna osoba ne veruje da je voljena, jer ne voli samu sebe.

To je suština, a bazično poverenje u ljude se stvara još u detinjstvu. Koji deo Vas projektujete na Plutona i svoje odnose?

Sve dok sebe ne zavolimo, nećemo poverovati ni da nas drugi mogu voleti.

eksplozija

Venus square Pluto – pathological jealousy, violence and control in the relationship

Venus in Aries will square Pluto in Capricorn, and it will be felt the most by those who have this as their natal aspect.

Normal jealousy with the objective existence of a rival of whom one is jealous appears as a real fear of losing one’s partners and the need to prevent it.

Delusional jealousy is filled with hatred and envy toward the partner, although there is no objective rival.

Suspiciousness regarding the sexual fidelity of partners present is present in paranoid personality disorder, which is more commonly seen in insecure men (mostly alcoholics). Such suspicions bear far more hatred than love, not only towards rival (man), but also towards the woman.

It can be seen that present here is basic hatred rather than love for a woman by the fact that her partner starts to devaluate and destroy her, not only as a sexual being, but also as a person. This need for destruction and devaluation actually exists from the beginning and this dyadic relationship later becomes expanded to new objects – rivals.

In essence, this is hatred towards the woman who was initially loved and idealized, but whom the partner started to rely on in much too emotional way. He unconsciously feels dependant on her, i.e. his interpretation of the relationship is that she can go on without him, but he cannot go on without her.

When envy appears, it also brings the thought that she might want someone else – better, stronger, more masculine because in his inferiority he cannot be enough for her. After that he starts his search for rivals and the non-manifested hatred for the woman is transferred and exerted on rivals.

“Subsequent” hatred towards the woman receives an excuse in her infidelities. This looks like jealousy, because he fears that she will go with another man.

Hatred of rivals is not actually experienced, but is constructed (such as the rivals are constructed) in order to dissipate much too intense and unbearable ambivalence towards the woman.

Envy and hatred towards the woman manage to overcome the primary love for her, so that in the end in his eyes she becomes totally devaluated.

Inventing her lovers aims to justify this primary hatred born out of envy.

Demands of a jealous person are after all inherently futile because they are unattainable. No one and nothing can assure us that we are loved if we feel that we are not. Jealous person does not believe that she is loved, because she does not love herself.

This is the essence of things, and basic trust in people is formed in childhood. As long as we do not start loving ourselves, we will not believe that others can love us.

Venera u trigonu sa Saturnom – Zrela ljubav

Venera u Blizancima u trigonu sa Saturnom u Vodoliji donosi brakove ili veze koje traju, kojima je neophodna odgovornost, poverenje, vernost i posvećenost, ali i pomirenje sa bivšim partnerom.
U ovakvim vezama često postoji veća razlika u godinama, minimum 7 godina, nekad i ostajanje u odnosu zbog dužnosti i brige prema partneru kada strast nestane.

Partner može biti hladan i rezervisan po prirodi i da mu pokazivanje emocija ide teže, ali postoji privrženost i potreba da se ljubav pokazuje kroz kompromise, činjenje, trud i sigurnost.

Saturn je nesigurni narcis i potrebno mu je da dobije potvrdu vlastite vrednosti od partnerke, zato nikad prvi ne pokazuje emocije.
Ljubav traje iako više nema zaljubljenosti I strasti, jer prelazi u zreliji odnos – brak.

Ovaj aspekt često odlaže brak za zrele godine, nekada postoji i strah od bliskosti, povređivanja, koji ima uzroke u detinjstvu, ukoliko osoba oseća da nije dobila dovoljno ljubavi od roditelja i sada pokušava to da nadoknadi i da popuni prazninu.
U odnosu se traže struktura i organizacija, uzajamno poštovanje, postavljanje granica, vernost, finansijska sigurnost i uvažavanje. Veza vremenom postaje sve stabilnija, a žene sa ovim aspektom često sa godinama postaju zadovoljnije sobom i lepše.

U mlađim godinama ih često privlače stariji partneri, jer traže sigurnost, ali je moguće da i u kasnijim godinama budu privučene dosta mlađim muškarcem.
Ukoliko su nezreli ili traže uzbuđenja, odnos neće trajati, jer Saturn zahteva zrelost, samokontrolu i odgovornost.

Karmičke veze su vezane za Saturna i dešavaju se ponovo kako bismo dobili lekciju iz prošlog života, vratili karmičke dugove i naučili nešto o sebi i popravili odnose.

Ukoliko samo zahtevamo od partnera, a ne dajemo ništa, odnos neće trajati, jer je osobina Saturna sebičnost.

Ovaj aspekt opisuje i umetnost, ozbiljnost u odnosima, bavljenje kreativnim poslom, materijalizovanje umetnosti i stabilnost finansija.
Zadovoljstvo je odnosu ili braku, jer Venera traži ljubav, uživanje i kvalitet. Ukoliko je Saturn previše hladan i dosadan, ona će biti depresivna i nezadovoljna i postavljaće mu uslove koje mora da ispuni kako bi ostala sa njim.

Veze ili brakovi koje sada počnu imaju veliku mogućnost i da traju u vremenu, jer Saturn simbolizuje vreme, trajanje i vernost.

Ukoliko u natalnom horoskopu imate aspekt Venere i Saturna, imate dobar potencijal za ozbiljnu vezu, a nekada i vraćanje bivših ili karmičkih ljubavi.

Važno je razvijati spontanost i kreativnost u odnosu, jer je to ono što Saturnu nedostaje, a Venera želi upravo to da bi bila zadovoljna. Naučite da volite sebe kako biste mogli da volite partnera.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana

saturn