Aspekti u astrologiji su proizvod geometrijskog odnosa između nebeskih tela i postoje aplikacioni, egzaktni i separacioni aspekti. Egzaktni aspekti su najjači, posle njih aplikacioni, na kraju separacioni. Opisuju odnose u životu i konkretna dešavanja.

Aspekti u natalnom horoskopu – najvažniji deo analize ličnosti

 

Aspekti su odnosi između planeta i najvažniji deo astrologije za analizu ličnosti.

 


Najčešće upotrebljavani aspekti su:

1. Konjunkcija – dve ili više planeta koje stoje jedna do druge, maksimalno rastojanje 7 stepeni, aspekt manifestovanja u potencijalu, ne mora nagoveštavati neki događaj, ali ako je u aplikacionoj fazi sledi dešavanje opisano prirodom planeta koje čine aspekt.

2. Opozicija – dve planete jedna nasuprot druge, 180 stepeni, dinamičan aspekt koji izaziva tenziju koja stvara anksioznost, karakterna osobina neobjektivnost, osoba je kao na klackalici između dve suprotnosti

3. Trigon – dve prijateljske planete, ugao od 120 stepeni, prohodnost, podržava učenje, interesovanja i saznajne procese

4. Kvadrat – dve planete pod uglom od 90 stepeni se međusobno aktiviraju i počinju da iritiraju jedna drugu, postoji tendencija da se jedna planeta nametne kao dominantna i pokaže svoju neumerenost. Zahteva ulaganje velike energije, dugotrajna zakočenost i patnja, sporo napredovanje u smislu profesionalnog uspeha bez očiglednih rezultata.

5. Sekstil – predstavlja podršku koja dolazi na zahtev jedne planete ka drugoj, ugao od 60 stepeni, donosi dobre odnose sa bliskim osobama.

Na primeru aspekata u natalnom horoskopu na slici vidi se složenost jednog natalnog horoskopa.

aspekti u karti


Aspects in the natal chart – the most important part of the analysis

Aspects are the relations between planets and they are the most important part for revealing the special characteristics of a person.

The most commonly used aspects:
1. Conjunction – two or more planets adjacent to each other, with the maximum distance of 7 degrees, the aspect of manifesting in potential, does not necessarily need to indicate an event, but if it is in the application phase it is followed by an event described by the nature of the planets that constitute an aspect.

2. Opposition – two planets opposite the other, 180 degrees, dynamic aspect that causes tension which creates anxiety, character trait lack of objectivity; the person alternates between two opposites

3. Trine – two friendly planets, angle of 120 degrees, mobility, supports learning, interests, and cognitive processes.

4. Square – two planets at an angle of 90 degrees are mutually activated and begin to irritate each other; there is a tendency of one planet to impose itself as a dominant planet and demonstrate its intemperance. Requires high energy investing; it is characterized by long-term stagnation and suffering, slow progress in terms of professional success without apparent results.

5. Sextile – represents the support that comes at the request of one planet towards another, at an angle of 60 degrees; it brings good relationships with loved ones.

Sunce opozicija Uran – Buntovnik bez razloga

Sunce opozicija Uran opisuje ekscentrika, buntovnika i originalnu ličnost koja se često ne uklapa u društvene norme. Često su nervozni i pod stresom, mogu biti egoistični i sebični, jer nemaju osećaj za druge. U porodici su obično crne ovce, imaju problem sa autoritetom, ali deluju magnetski privlačno i jedinstveno.

Reakcije mogu biti impulsivne i česti su prekidi odnosa sa prijateljima i partnerima, jer ovi individualci ne podnose nikakva ograničenja. Najčešće imaju probleme u braku, pa odluke donose u afektima i skloni su naglim prekidima ili razvodu.

Rutina im je dosadna, imaju potrebu za jakim uzbuđenjima i potpuno su nepredvidivi.

U ženskom horoskopu je ovo najčešće otac ili suprug koji su hladni, hronično nezadovoljni, nekonvencionalni i problematični.

kosmos - planete

Sun opposite Uranus – rebel without a cause

Sun opposite Uranus describes an eccentric, a rebel, and an original personality who often does not fit into social norms. They are often nervous and under stress, can be egoistic and selfish because they have no sense of other people. They are usually black sheep in their families, they have a problem with authority, but they possess magnetic attraction and uniqueness.
Reactions may be impulsive, and there are frequent breakups of relationships with friends and partners, because these individuals do not tolerate any restrictions. Usually they have problems in marriage; therefore they make decisions in the heat of passion and are prone to sudden breakups, or divorce.

They are bored by routine; they have a need for strong excitements and are completely unpredictable.

In female chart this is usually a father or a husband who is cold, chronically dissatisfied, unconventional, and problematic.