Uticaj tranzita na energiju u 2016. godini

Tranzitni planetarni aspekti nas usmeravaju na kolektivnu energiju i utiču na osećanja u nama. Prvi pun Mesec u Lavu imaćemo već u noći između 23. i 24. januara. Ova opozicija Sunca i Meseca nam donosi strast, dominantnu žensku vatrenu energiju koja ima potrebu za samorealizacijom i burnim reakcijama, u suprotnosti sa Suncem u Vodoliji koje predstavlja muški princip ili ego koji je slab i ne može da se izrazi samostalno, jer u ovom znaku mora imati svest o drugima, a ne samo o sebi.

Poruka punog Meseca u Lavu je da je moguće u isto vreme biti pun samopouzdanja, raditi na samorealizaciji, biti autoritet, ali ne biti sebičan, već misliti o drugima, porodici i prijateljima.
Potrebno je stvoriti kvalitet I ljubav u sebi, unutrašnje zadovoljstvo koje predstavlja Sunce, ali u isto vreme biti emotivan, brižan i empatičan, što je uloga Meseca, na taj način ljubav prema sebi postaje ljubav prema drugima i to je jedini pravi put ka sreći. Najveći uticaj punog Meseca će osetiti oni koji imaju planete u fiksnim znacima Lava, Vodolije, Škorpije i Bika.

Istog dana Venera ulazi u Jarca i odnosi postaju ozbiljniji, teži se posvećenosti, vernosti i trajnosti. Venera predstavlja i devojku koja dugo čeka onog pravog, jer joj je potreban zreo partner, pa je moguće da je privlače dosta stariji, ambiciozni i ozbiljniji partneri koji pružaju sigurnost.
Prvi povoljan aspekt u 2016. Venera u Jarcu će napraviti sa Marsom u Škorpiji 7. februara, koji označava intenzivne, strasne veze koje ne traju dugo sa muškarcem koji je pravi zaštitnik, osvajač, energičan, intuitivan, uvek usmeren ka svom cilju i do njega lako dolazi.

Istog dana Venera u Jarcu će napraviti kvadrat sa Uranom u Ovnu, moguće da će se loši odnosi prekinuti u afektu, u jednom trenutku je moguće osetiti zasićenost u vezi i potrebu za slobodom. Ukoliko je partner tip Urana, nestalan, nepouzdan i neko sa kim nije moguće ostvariti ozbiljnu vezu, Venera u Jarcu će okončati taj odnos. U ovakvim odnosima, ukoliko postoje u horoskopu je rešenje dati partneru slobodu i ne biti posesivan, a nekada je dobro i živeti odvojeno, jer i prevelika blizina može stvoriti zasićenje.
Kako biste sprečili naglo uletanje, konflikte i prekidanje veze, potrebno je raditi na samokontroli, a odluke ne donositi u afektu, posle svađe.

Merkur u Jarcu izlazi iz svog haotičnog retrogradnog hoda 26. januara, pa će period konačno biti dobar za putovanja, saobraćaj, sklapanje ugovora i novih poslova.
Početkom februara, Merkur će biti u trigonu sa Jupiterom u Devici, a taj period će biti povoljan za učenje, prenošenje znanja, intelektualne poslove i zaradu, ali i poslove sa inostranstvom ili učenje stranih jezika.

Venera ulazi u Vodoliju 17. februara, veoma brzo pravi konjunkciju sa Merkurom u Vodoliji, sada se pravi atmosfera koja odgovara slobodnim vezama, flertovanju, kreativnosti, a taj period nije dobar za sklapanje brakova, jer je Vodolija simbol slobode i nezavisnosti.
Venera će 1. marta napraviti sekstil sa Saturnom u Strelcu, pa će ovo biti bolji period za stabilne trajne odnose koji imaju crtu originalnosti i ekscentričnosti.

Mars ulazi u Strelca 6.3. i biće tu do 17. aprila, kada počinje polako da se retrogradno vraća, energija će biti jaka, usmerena ka buntovništvu, inostranstvu, višim znanjima, proširenju svesti, religiji i slobodi.

Totalna Solarna eklipsa ili pomračenje Sunca u Ribama na 18 stepenu dogodiće se 9.3. 2016., imaće najveći uticaj na muške figure, autoritete, vladare, posebno na one sa Suncem u Ribama. Eklipse najviše utiču na kolektivna dešavanja, narod, a kako će pet planeta biti u Ribama u opoziciji sa Jupiterom u Devici i kvadratu sa Saturnom u Strelcu, mogući su ponovo aktuelni problemi sa poplavama, izbeglicama i ratovima.
U ovom periodu je dobro raditi na sebi, meditirati, ne ulaziti u sukobe, aktivirati se fizički I izbaciti iz sebe svu negativnu energiju. Budite podrška jedni drugima umesto da ulazite u nove konflikte.

Saturn će biti retrogradan u Strelcu od 25. marta, pa je moguće da će samokontrola biti smanjena, a uticaće na sve koji imaju lične planete u Strelcu ili Blizancima.
Retrogradni Mars će biti u Škorpiji 27.5. do 30.6., označava pad energije, a taj period će takođe biti povoljan za introspekciju, završetak započetih aktivnosti, rad na sebi, jer će pokretanje novih aktivnosti, posebno za one sa planetama u Škorpiji biti umanjeno zbog retrogradnosti Marsa.

Solarna anularna eklipsa dogodiće se 1.septembra na 9 stepenu Device, a uticaće najviše na svetska dešavanja i na osobe sa Suncem u Devici.

Jupiter ulazi u Vagu 9. septembra, što može doneti uspeh u poslovima vezanim za umetnost, javnost, odnose sa javnošću i partnerstva. Uticaće posebno na one koji imaju lične planete u Vagi.

Mars će biti egzaltiran u Jarcu od 27.9. i to je odličan period za pokretanje novih akcija i poslova, posebno za osobe sa planetama u Jarcu. Karijera bi mogla da bude na vrhuncu, ukoliko uložite dosta energije u to, jer je Mars na prvom mestu energija.

Svaki horoskop je individualan i tranzitne planete utiču ako prave aspekte sa našim ličnim planetama. Najvažnije je uspostaviti balans i samokontrolu i ne zapostaviti nijedan aspekt života, jer ćemo samo na taj način biti zadovoljni sobom i upravljati svojim emocijama.

planete

The impact of transit on energy in 2016

Transiting planetary aspects are directing us to the collective energy and creating a certain feeling within us. The first full moon in Leo we will have already in the night between 23rd and 24th January. This opposition of the Sun and the Moon brings us passion, the dominant female fiery energy that has a need for self-realization and strong reactions, as opposed to the Sun in Aquarius which represents the male principle or ego that is weak and that cannot express itself on its own, because in this sign it must be aware of others as well, and not only of himself.

The message of the full Moon in Leo is that it is possible at the same time to be full of confidence, work on self-realization, be the authority, but not be selfish, to think of others, family and friends.

It is necessary to create quality and love inside, inner satisfaction that represents the Sun, but at the same time to be emotional, caring and empathic, which is the role of the Moon; in this way, self-love becomes love for others and it is the only true path to happiness. The greatest impact of the full Moon will be felt by those who have planets in the fixed signs of Leo, Aquarius, Scorpio, and Taurus.

On the same day, Venus enters Capricorn and the relationships become more serious, people strive for commitment, fidelity and durability. Venus represents the girl who has been waiting for a long time for Mr. Right, because she needs a mature partner; therefore it is possible that she is attracted to much older, ambitious and more serious partners who provide security.

The first advantageous aspect in 2016 of Venus in Capricorn will be with Mars in Scorpio on February 7th, which signifies intense, passionate relationships which do not last long with a man who is a true protector, conqueror, energetic, intuitive, always directed towards his goal which he achieves easily.

On the same day, Venus in Capricorn will make a square with Uranus in Aries; it is possible that the bad relationships will be terminated in the heat of the moment. At one point it is possible to feel saturated in the relationship and the need for freedom. If the partner belongs to the type of Uranus, fickle, unreliable, and someone with whom it is not possible to achieve a serious relationship, Venus in Capricorn will end this relationship. The solution in horoscope for these relationships, if any, is to give your partner the freedom and not be possessive, and sometimes it is also good to live separately, because too much proximity can also create saturation.
To prevent conflicts and breaking up of the relationship, it is necessary to work on self-control, and not to make decisions in the heat of passion, after a quarrel.

Mercury in Capricorn is coming out of its chaotic retrograde motion on January 26th, and therefore this period will finally be good for travel, transport, contracting, and new businesses.

In early February, Mercury will be in trine to Jupiter in Virgo, and this period will be favorable for learning, knowledge transfer, intellectual work and earnings, but also for international operations or learning foreign languages.
Venus enters Aquarius on February 17th, very quickly forms the conjunction with Mercury in Aquarius and this creates the atmosphere favorable for open relationships, flirting, and creativity, but this period is not good for marriage, because Aquarius symbolizes freedom and independence.
On March 1st Venus will form a sextile with Saturn in Sagittarius, which will make this a better period for stable and long-lasting relationships which have a trait of originality and eccentricity.

Mars enters Sagittarius on March 6th and will stay there until April 17th, when it starts its slow retrograde motion; the energy will be strong, directed toward rebellion, abroad, higher knowledge, the expansion of consciousness, religion, and freedom.

Total Solar Eclipse or eclipse of the Sun in Pisces at 18th degree will occur on March 9th 2016, and will have the greatest impact on the male figures, authorities, rulers, especially on those with the Sun in Pisces. Eclipses have the highest impacts on the collective events, people; considering the fact that five planets will be in Pisces in opposition to Jupiter in Virgo and square with Saturn in Sagittarius, there is a possibility of re-occurrence of current problems with floods, refugees and wars.

In this period it is good to engage in self-development, meditate, not enter into conflicts, increase physical activities and release all negative energy. Be supportive of each other instead of entering into new conflicts.
Saturn will be retrograde in Sagittarius on March 25th, and it is likely to cause impaired self-control; it will affect all those who have their personal planets in Sagittarius or Gemini.

Mars will be retrograde in Scorpio from May 27th to June 30th, marking the decrease in level of energy, and this period will also be favorable for introspection, completion of the started activities, and self-development; initiation of new activities, particularly for those with planets in Scorpio will be less pronounced due to Mars retrograde.
Solar annular eclipse will occur on 1st September on the 9th degree of Virgo, and will impact the most the events in the world and the persons with the Sun in Virgo.
Jupiter enters Libra on September 9th, which can bring success in businesses related to art, publicity, public relations, and partnerships. It will affect in particular those who have personal planets in Libra.
Mars will be exalted in Capricorn on September 27th and it is an excellent time for initiating new actions and activities, especially for people with planets in Capricorn. Your career could be at the peak if you invest a lot of energy into it, because Mars is primarily energy.
Every horoscope is unique and transiting planets have impacts on it only if they create aspects with our natal planets. The most important thing is to establish the balance and self-control and not to neglect any of the aspects of life, because that is the only way to be happy with ourselves and to manage our emotions.