Venera kvadrat Neptun – Iluzije, zavisnost, prevare i razočaranje u odnosu

Venera u Strelcu označava racionalne i površne odnose i nalazi se trenutno u kvadratu sa retrogradnim Neptunom u Ribama koji označava iluziju, idealizaciju, gubitak granica u ljubavi, potpuno stapanje, tajne veze i zavisnost od partnera.

Ljubav u muško-ženskim odnosima se u životu često zamenjuje pravom zavisnošću od druge osobe bez koje se vlastiti život čini praznim, besmislenim i bezvrednim, a time se ljubavna veza pretvara u simbiozu.

Sigurno poznajete parove koji se nikad ne razdvajaju, jer se osećaju potpunim jedino kad su zajedno. Ukoliko su primorani da se razdvoje na kratko nastaje ogroman strah od separacije za delom sebe koji im konstantno nedostaje.

Kao što i kod drugih zavisnika postoji apstinencijalni sindrom (kriza) prilikom „skidanja“ sa droge ili alkohola, u slučaju raskida odnosa on se pojavljuje i u simbiotskim vezama u mnogo jačem obliku od normalne tuge za izgubljenim ljubavnim objektom.

Čim se stari odnos raspadne, zavisna osoba odmah počinje da traži novog partnera koji će je spasiti od „katastrofalne“ samoće.

Postoji aktivna i pasivna forma ljubavne simbioze, odnosno sado-mazohistički stav prema objektu ljubavi.

Mazohistička osoba (Neptun) je po pravilu osoba koja je iznutra na razne načine previše sputana, nikada ne daje inicijativu i ne uspeva da se ostvari.

Ovakva ličnost se jednostavno parazitski prilepi uz nekog, hraneći se tuđom energijom, voljom, snagom, veštinom, hrabrošću, odlučnošću i kreativnošću.

Ona se oseća bespomoćnom, praznom i očajnički joj je potreban neko spolja ko će je ispuniti, dati pravac, sadržaj i smisao njenom životu.

Zavisna osoba kroz osobu od koje zavisi pokušava da proživi ono što je u sebi potisnula i što je sebi zabranila.

Aktivna forma ljubavne simbioze je sadistički stav u odnosu u kome se sadistička osoba vezuje za osobu koja je obožava, a kojoj će ona zapovedati, vređati je, ponižavati i upravljati njom u potpunosti.

Iako su pre ulaska u vezu partneri bili potpuno različite osobe, postepeno dominantan partner nameće svoje mišljenje i stil života, tako da potpuno poništava individualnost drugog.

U ovom periodu može se desiti da se neke veze prekinu, kad zaljubljenost prestane, posebno kod osoba koje ovaj aspekt imaju natalno.

Rešenje je u prihvatanju nesavršenosti i kompromisu, jer ćemo tako jedino prihvatiti i različitost partnera, jer je on samo naše ogledalo.

Psihološka astrologija - Venera i Neptun

Venus square Neptune – illusions, dependence and disappointment in relationship

Venus in Sagittarious signifies rational relationships and is currently in square with Neptune in Pisces, which signifies illusion, idealization, loss of boundaries in love, a complete symbiosis, secret relationships and dependence on a partner.

Love in male-female relationships in life is often substituted by real dependence on another person without whom their own life seems empty, meaningless and worthless, and thus a love affair turns into a symbiosis.

You must know couples who are never separated because they feel complete only when they are together. If they are forced to be separated briefly, they are overwhelmed by a huge fear of separation for the part of themselves they are constantly missing.

Just as in other addicts there is an abstinence syndrome (crisis) in course of the “withdrawal” from drugs or alcohol; in case of breaking up of the relationship it also appears in the symbiotic relationships in a much stronger form than normal grief over a lost love object.

As soon as the old relationship falls apart, the dependent person immediately starts searching for a new partner who will save her from “catastrophic” loneliness.

There are active and passive forms of love symbiosis, i.e. sado-masochistic attitude toward the object of love.

Masochistic person (Neptune) is usually the person who is too restrained in various ways on the inside, never takes the initiative and fails to realize herself as a person. Such a person simply sticks to another person like a parasite feeding on other people’s energy, will, strength, skill, courage, determination, and creativity. She feels helpless, empty and she desperately needs someone from the outside who will fulfill her and give the direction, content and meaning to her life. Through the person she is dependent on, a dependent person tries to live all the things she repressed and forbade herself.

The active form of love symbiosis is a sadistic attitude in which a sadistic person bonds with a person who adores her, a person whom she will command, insult her, humiliate her, and dominate her completely. Although before entering into the relationship the partners were completely different people, gradually the dominant partner imposes his views and lifestyle, so that it completely destroys the individuality of the other partner.