Natalni horoskop

Klijent na astrološkoj konsultaciji dobija kompletnu analizu natalne karte, koja opisuje profil i karakteristike ličnosti, odnose sa drugima, brakove, talente, predispozicije za određenu profesiju, potencijale za uspeh u karijeri koje smo dobili rođenjem, genetiku, zdravlje, mogućnost zarade, putovanja i probleme sa kojima će se osoba suočavati u životu.

Psihološka astrologija primenjuje naučni princip dualiteta u tumačenju natalnog horoskopa i pruža klijentu usmeravanje u rešavanju životnih problema.

Neosvešćeni delovi ličnosti se otkrivaju u horoskopu i klijent dobija uvid koje planete mu nisu u balansu i šta da preduzme.

Smisao psihološke astrologije je uspostaviti ravnotežu između suprotnosti u sebi ili osa:

SUNCE – URAN

MESEC – SATURN

MERKUR – JUPITER

VENERA – MARS

Ukoliko želite da znate svoju natalnu kartu, položaj planeta, idite na sajt www.astro.com

Bogata i moćna duša ne samo što savladava bolne, čak i strašne gubitke. Ona iz takvog pakla izlazi s većim bogatstvom i moći i sa povećanim blaženstvom ljubavi.
Fridrih Niče “Volja za moć”

 

natalna karta


Natal chart

On the astrological consultation the client receives a complete analysis of his natal chart describing the profile and personality traits, relationships with others, marriages, talents, predispositions for a particular profession, potentials for success in career that we received at birth, genetics, health, ability to earn money, travel and problems the person will face in life.

Psychological astrology applies the scientific principle of duality in the interpretation of the natal chart and provides guidance to the client in solving life’s problems.

Non-awakened parts of personality are revealed in the chart and the client gets an insight regarding the planets which are not in balance and what to do about that.

The meaning of psychological astrology is to establish the balance between opposites or axes:
SUNCE – URANUS
MOON- SATURN
MERCURY – JUPITER
VENUS – MARS

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana