Tranziti planeta su ono što se svakodnevno dešava na nebu i oni mogu imati uticaja na natalni horoskop individualno. Tranzitna planeta može aktivirati neki aspekt, posebno kada se dešavaju pomračenja Sunca ili Meseca.

Merkur sekstil Venera – Komunikativnost, kreativnost i šarm

Merkur u sekstilu sa Venerom predstavlja dobar period za kreativan rad, umetnost, pevanje, pisanje knjiga, pesama.

Ovo su šarmantni i elokventni ljudi koji vole vreme da provode sa decom i mladima ili sa onima koji su mladi duhom.

Može doneti površne veze i flertovanja sa mlađim osobama, jer Merkur deluje promenljivo, kao dete i nema potrebu da se vezuje u odnosu.

Venera predstavlja brak, tako da se može desiti da osoba ima dva braka u životu.

Simbolizuje sklad inteligencije, duhovitosti i lepote u jednoj ličnosti, kao i otvorenost i flertovanje u odnosima.

polarna svetlost

Mercury sextile Venus – communication, creativity and charm

Mercury sextile Venus is a good time for creative work, art, singing, writing books, poems.

These are charming and eloquent people who like to spend time with young people or with those who are young in spirit.

It can bring superficial relationships and flirting with young people, because Mercury is acting in a variable manner, like a child, and does not have a need to commit in the relationship.

Venus represents marriage, so it can happen that a person has two marriages in her life. It symbolizes the harmony of intelligence, wit and beauty in one person, as well as openness and flirting in relationships.

Copyright © 2014 [Aleksandra Arizanović]. All Rights Reserved/Sva prava zadržana

Pun Mesec u Raku 2.1. – Jake emocije, porodica i karijera

Pun Mesec u Raku  2.1. pojačava emocije, potrebu za sigurnošću, porodicom i poverenjem. Izražene su jake emocije, briga, potreba za majčinstvom.

Mesec u Raku u opoziciji sa Suncem u Jarcu izaziva konflikt da u sebi integrišemo toplinu, majčinstvo, emotivnost i ljubav sa ambicioznošću, željom da se postigne uspeh u karijeri i bude kontrolisan.

Pun Mesec u Raku pojačava osetljivost, humanost, empatiju i potrebu za stvaranjem sigurnog mesta u sebi i u porodici.

Šta je to što nas ispunjava najviše?

Da li smo u kontaktu sa svojim emocijama ili ih samo praznimo na drugima bez ikakvih uvida?

Sada je dobar trenutak da se preispitate, da pustite sve teške emocije i pokušate da iskrenim razgovorom rešite porodične probleme.

Trenutak nije dobar za donošenje naglih odluka u životu, jer prevelika emotivnost može izazvati povlačenje pogrešnih poteza zbog kojih se možemo kajati.

Moguće je u sebi spojiti muški i ženski deo ličnosti, jin i jang, Mesec i Sunce, porodicu i karijeru i biti integrisana ličnost.

pun mesec

Pun Mesec u Škorpiji 10.5. – Intenzivne emocije, intuitivnost i seksualnost

Pun Mesec u Škorpiji u opoziciji sa Suncem u Biku, pojačava intenzivne emocije, intuitivnost i seksualnost i dobar je za rad na sebi i izbacivanje nagomilanih negativnih osećanja.

Vreme je odlično za psihoterapiju, astrološku konsultaciju i ulazak u nesvesno i suočavanje sa sopstvenim slabostima. Možemo ga uporediti sa pticom Feniks, koja se rađa ponovo iz sopstvenog pepela.

Za sve sa natalnim Mesecom u Škorpiji dobro je da se bave nekim humanim poslom i rešavanjem problema, jer kroz pomaganje drugima najviše pomažu sebi.

pun mesec

Venera u Ovnu u konjunkciji sa Marsom u Ovnu – Strast, impulsivnost i dominantnost

Venera u Ovnu simbolizuje odnose u kojima ima puno strasti, konflikata, takmičenja i neravnopravnosti. Ovan nema mnogo osećaja za drugu stranu, pa je ova Venera najčešće sebična, brzo se hladi i kada strast nestane ona odlazi od partnera.

Osobe koje imaju Veneru u Ovnu često nemaju kontrolu besa, u nekim slučajevima se dešava da posle svađe imaju fantastičan seks koji je uglavnom u funkciji pražnjenja napetosti.
Nekada ovo mogu biti sado-mazo veze, u kojima ima puno drame i adrenalina, bez čega bi im odnos bio dosadan. Sve to ima veze sa odnosima njihovih roditelja koji se sada prenose u brak.

Devojke koje imaju Veneru u Ovnu ne podnose dominantne muškarce, jer one preuzimaju tu ulogu, a najčešće ih privlače osobe koje su suprotnost njima, koje imaju izražene ženske osobine.

Venera i Mars su u trenutno u konjunkciji u Ovnu, aktiviraće se više seksualna energija, a kod nekih i konflikti.

Oni koji budu uspeli da uspostave balans između Venere i Marsa neće imati potrebu da budu dominantni, već će naučiti da će dobiti od druge strane onoliko koliko sami daju.

Venera i Mars

Venus in Aries conjunct Mars – passion, impulsiveness and dominance

Venus in Aries symbolizes the relationships in which there is a lot of passion, conflict, competition, and inequality. Aries does not have much sense for the other side, so this Venus is usually selfish, quick to cool down and when the passion disappears she leaves her partner. People who have Venus in Aries often do not have anger management, and in some cases it happens that after a quarrel they have fantastic sex which serves largely as the means of releasing tension.

Sometimes this can be a sado-masochistic relationship, where there is a lot of drama and adrenaline, without which their relationship would be boring. All of this has to do with the relationship of their parents which are now transferred to the marriage.

Girls who have Venus in Aries cannot tolerate dominant men, because they assume that role, and they are mostly attracted to people who are their complete opposite, who have prominent feminine qualities.

Now that Venus and Mars are conjunct in Aries again this will lead to higher activation of sexual energy, and in some couples conflicts may also arise.

Those who would be able to establish a balance between Venus and Mars will not have a need to be dominant, but to learn that they will receive from the other party only as much as they give.

Merkur kvadrat Uran – Verbalni sukobi, konflikti i nemir

Merkur u Jarcu u kvadratu sa Uranom u Ovnu simbolizuje praktičnu komunikaciju u konfliktu sa revolucionarnim Uranom koji je buntovnik koji želi da dominira i šokira.

Merkur kvadrat Uran je aspekt koji opisuje osobe tipa sveznalice, nekoga ko u svakoj komunikaciji pokušava da nametne svoj stav i dokaže da druga strana nije u pravu.

Praktičnost je njihova slaba strana, pa mogu imati problema u svakodnevnom životu, a po inteligenciji biti na granici između genijalnosti i ludila.

Vole da šokiraju druge ljude svojim postupcima, jer žele da ostave utisak posebnosti i ekscentričnosti, dok teško prihvataju nove ideje i stavove drugih.

kosmos

Ovih dana bi bilo dobro izbegavati konflikte i rasprave, gužve u saobraćaju, reagovanja u afektu, u suprotnom, intenzivni konflikti su vrlo mogući.

Povoljno je vreme za bavljenje astrologijom, psihoterapijom i istraživačkim radom.


Mercury square Uranus – shocking of environment, conflicts and unrest

Mercury in Capricorn square Uranus in Aries symbolizes practical communication in conflict with revolutionary Uranus which is an uncontrolled rebel who wants to dominate and shock.

Mercury square Uranus is an aspect that describes the type of person who is a know-it-all, someone who attempts to impose its standpoint in every communication and to prove that the other party is wrong. Common sense is their weakness, so they may have problems in everyday life, and in terms of intelligence they can be on the border between genius and madness.

They like to shock other people by their actions, because they want to leave the impression of uniqueness and eccentricity, while at the same time it is difficult for them to accept new ideas and attitudes of others.

During these days it would be good to avoid conflicts and debates, traffic jams, reacting in the heat of passion; on the contrary, intense conflicts are quite possible.